Aktualności

Informacja dla producentów ekologicznych i Jednostek Certyfikujących

22 mar 2023

Z dniem 16.03.2023 r. nastąpiła zmiana formularza ,,Zgłoszenie działalności, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848".

Nowy Formularz znajduje się na stronie w zakładce "druki i formualrze".

Egzamin dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

03 mar 2023

Informujemy, że egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego odbędzie się w następującym terminie:

Logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W górnej części na środku, znajduje się łan zboża w okręgu, poniżej znajduje się skrótowiec IJHARS.

3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
W powyższym terminie egzamin zostanie przeprowadzony w zakresie specjalizacji:

  • Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin.
  • Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. 
  • Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury. 
  • Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność.
  • Pasza. 
  • Wino. 
  • Inne produkty  wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub produkty nieobjęte kategoriami produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 lit. a - f rozporządzenia 2018/848.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: Terminy egzaminów na poszczególne specjalizacje

Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

17 lut 2023

W 2023 roku egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców odbędą się w następujących terminach:

I. w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP:


12 maja 2023 roku w Lipsku (woj. mazowieckie),
26 maja 2023 r. w Niestumiu (woj. mazowieckie),
22 września 2023 r. w Śremie (woj. wielkopolskie).

II. w zakresie klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP:


26 kwietnia 2023 roku w Andrespolu (woj. łódzkie),
15 września 2023 roku w Linnem (woj. wielkopolskie).

Zgłoszenia na egzamin – nie później niż 3 tygodnie przed terminem egzaminu – należy kierować do wojewódzkich inspektoratów JHARS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rzeczoznawców.

Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Inspekcji:
- klasyfikacja tusz wieprzowych: https://www.gov.pl/attachment/e0358850-ba36-40e9-94f0-3c9b56f4eff3
- klasyfikacja tusz wołowych: https://www.gov.pl/attachment/40915a91-e9af-4ed0-ad18-f3c0ea042a53

Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu na egzamin.

Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek potwierdzić tożsamość kandydatów oraz fakt dokonania opłaty za egzamin. Wymagane jest zatem posiadanie i okazanie Komisji dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz potwierdzenia zapłaty.
Opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2023 r. wynosi 317,31 zł (zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 ze zm.).
Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu JHARS w NBP o. Warszawa
Nr 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000
W opisie transakcji należy wpisać „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wołowych” lub „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wieprzowych” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Konkurs ekologiczny

25 mar 2022

KONKURS EKOLOGICZNY

 

 

Komisja Europejska organizuje mający odbywać się co roku Konkurs Ekologiczny wraz
z nagrodami, aby wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat.

 

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 ekologicznych kategoriach. Zgłoszenia należy nadsyłać
od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. Zgłoszenie może być sporządzone w języku polskim.  Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane w 2022 r. w Dniu Rolnictwa Ekologicznego UE – 23 września.

Szczegółowe informacje na ten temat konkursu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue

Do 24 marca 2022 r. można informacyjnie zapoznać się z treścią poszczególnych zgłoszeń
w 7 kategoriach, a także ze szczególnymi kryteriami kwalifikowalności w każdej kategorii oraz

kryteriami przyznania nagrody, pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicaction-

plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony